كارگردان نباشيم

خوب اين مطلبمون هم دو سر داره، هم مي تونه به مذكر جوانكان كمك كنه كه بهتر فكر و عمل كنن هم مي تونه به مونث جوانكان كمك كنه كه بهتر تصميم بگيرن.

خيلي از شما از اول با قصد ازدواج وارد مي شيد،براي دختر همه چيز رو آماده داريد، اصلا جونتون در ميره نقش شوهر رو بازي كنيد، تو فانتزي هاتون زن و بچه مي چرخن كه ميان و ساكن مي شن تو خونه شما، شما داريد مي بريدشون مهموني و خريد، براشون كاراي مختلف مي كنيد، كلي سناريو مشخص براي زندگي مشترك و گردش هاش تو ذهنتون داريد كه باعث مي شه فك كنيد شما بهترين شوهر مي تونيد باشيد، توي واقعيت به هر موردي كه بتونيد پيشنهاد مي ديد اما از همه طرف رد مي شيد و پيش خودتون هم حس مي كنيد چرا و حتي ممكنه گاهي انقد از رد شدن ناراحت شيد كه به دختره بگين تو نمي دوني چي مي خواي و مثه من پيدا نمي كني و من بهترين كيسي بودم كه مي تونستي پيدا كني و ديگه چي مي شه يه دختر بخواد...به احتمال زياد شما سندرم شوهريزم داريد.شما ممكنه ازدواج كنيد اما در نهايت طلاق مي گيرن ازتون و شما هم حس مي كنيد قدر زحمت هاتون رو نشناختن.

عزيزان من هزار بار بهتون گفتم بايد يه دختر براتون خاص باشه، دخترها خودشون وجود دارن قرار نيس بيان هنرپيشه فانتزي هاي ذهني شما باشن، وقتي زرتي نديده و نشناخته پيشنهاد ازدواج مي دي به طرف، قبل از طي كردن مرحله عشق و عاشقي زاارررت مي زني تو فانتزي هاي زن و شوهريت،از ده نفريم كه بهشون پيشنهاد دادي هيچ دو تايي تو يه فاز نيستن آقا جون شما از اول يه مهره سوخته اي كه يا سوخته ها برت خواهند داشت يا مي شي ذخيره اي كه هميشه مي ذارنش كنار، بعدم فك مي كني دخترا نمي دونن چي مي خوان يا بي لياقتن و هر كوفت و زهره مار ديگه تهشم عصبي هستي و خسته.در يك كلمه شما براي دخترها موجودي هستي كه در بهترين حالت همه چي داره اما به دل هيچ كس نمي شينه، شايد كمي اوا باشه، از ديد مردا تو يه چلغوز بي خاصيتي كه دنبال مرغا مي دويي.وقتي ازدواج مي كني طرف مقابل خسته مي شه از زندگي توي دنياي تو، توام دائم حس مي كني قدرت دونسته نشده و يا كافيه طرف چن جا از فانتزي هاي شما تخطي كنه تا حس كنيد اين اون زندگي نيس كه مي خواستي و تهش مي شه طلاق!

دست برداريد از فانتزي شوهر خوب بودن، اول بفهميد چجور زني مي خواين بعد اجازه بديد طرف مقابل انتخاب كنه،بهش اجازه بديد فرصت داشته باشه تا اگر احيانا چيز قابل دوست داشتني توي شماست كشفش كنه، به خودتون هم فرصت بديد كه واقعا عاشق شيد، زندگي كنيد، همراه باشيد، دوست باشيد، بهترين رفيق، مسئوليت زندگي با شماس اما زن ها هميشه شوهر نمي خوان!!اگر تو اين نقشيد شما هميشه بازنده خواهيد بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید